تازان

۱ – (ص فا.) در حال تاختن.
۲- (ق.) به تاخت، باسرعت.

اسکرول به بالا