تازنده

(زَ دِ) (ص فا.)
۱- دونده، تندرو.
۲- دواننده.

اسکرول به بالا