تاه

(اِ.) زنگی که بر روی شمشیر و امثال آن نشیند.

اسکرول به بالا