تاکس

(کْ) [ فر. ] (اِ.) نرخ، قیمت ثابت هر چیز.

اسکرول به بالا