تایق

(یِ) [ ع. تائق ] (اِفا.) آرزومند، شایق.

اسکرول به بالا