تایچ

(یِ) [ ع. تائج ] (اِفا.) تاجدار، تاجور.

اسکرول به بالا