تای

(اِ.)
۱- لای.
۲- فرد.
۳- نصف خروار.

اسکرول به بالا