تباعت

(تَ عَ) [ ع. ] (مص ل.) پیروی کردن.

اسکرول به بالا