تباهی

(~.) (حامص.)
۱- فساد.
۲- نابودی.

اسکرول به بالا