تبختر

(تَ بَ تُ) [ ع. ] (مص ل.) خرامیدن، نازیدن.

اسکرول به بالا