تبدد

(تَ بَ دُّ) (مص ل.) متفرق شدن، پریشان گشتن.

اسکرول به بالا