تبصیر

(تَ) [ ع. ] (مص م.) بینا کردن، شناسا گردانیدن.

اسکرول به بالا