تبعض

(تَ بَ عُّ) [ ع. ] (مص ل.) پاره پاره شدن.

اسکرول به بالا