تبلور

(تَ بَ وُ) [ ع. ] (مص ل.) بلوری شدن جسم.

اسکرول به بالا