تب و تاب

(تَ بُ) (اِمر.) سوز و گداز، هیجان.

اسکرول به بالا