تتابع

(تَ بُ) [ ع. ] (مص ل.) پیاپی شدن.

اسکرول به بالا