تتق

(تُ تُ) (اِ.) چادر، پرده بزرگ.

اسکرول به بالا