تجاذب

(تَ ذُ) [ ع. ] (مص ل.) کشیده شدن از دو سر.

اسکرول به بالا