تجار

(تُ جّ) [ ع. ] (ص.) جِ تاجر؛ بازرگانان.

اسکرول به بالا