تجانب

(تَ نُ) [ ع. ] (مص ل.) دوری جستن، دور شدن.

اسکرول به بالا