تجاهل

(تَ هُ) [ ع. ] (مص ل.) خود را به نادانی زدن.

اسکرول به بالا