تجفف

(تَ جَ فُّ) [ ع. ] (مص ل.) خشک شدن.

اسکرول به بالا