تجهیل

(تَ) [ ع. ] (مص م.) نادان شمردن.

اسکرول به بالا