تجوید

(تَ) [ ع. ] (مص م.)۱ – نیکو کردن.
۲- نیک گفتن.
۳- (اِ.) علم درست ادا کردن حروف و کلمات قرآن.

اسکرول به بالا