تجیر

(تَ) (اِ.) حصیر نیی که دور محوطه نصب کنند.

اسکرول به بالا