تحت الفظی

(تَ تُ لْ لَ) [ ع – فا. ] (ص.) ویژگی ترجمه یا معنایی که کلمه به کلمه و بدون توجه به معنای کلی اثری ترجمه یا تفسیر شده‌است.

اسکرول به بالا