تحرر

(تَ حَ رُّ) [ ع. ] (مص ل.) آزاد گردیدن.

اسکرول به بالا