تحرص

(تَ حَ رُّ) [ ع. ] (مص ل.) منتظر فرصت بودن.

اسکرول به بالا