تحرض

(تَ حَ رُّ) [ ع. ] (مص ل.) برانگیخته شدن.

اسکرول به بالا