تخته شدن

(~. شُ دَ) (مص ل.) بسته شدن، تعطیل شدن.

اسکرول به بالا