تپانچه

(تَ چِ)(اِمر.)۱ – سیلی، آسیب.
۲- نوعی اسلحه گرم.

اسکرول به بالا