قربی

(قُ) [ ع. ] (اِ.) نزدیکی، خویشی.

اسکرول به بالا