قرض و قوله

(قَ ضُ لِ) (اِمر.) (عا.) قرض، بدهی.

اسکرول به بالا