قرطعب

(قِ طَ عَّ) [ ع. ] (اِ.) چیز اندک، شی ء قلیل.

اسکرول به بالا