قرق کردن

(قُ رُ. کَ دَ) [ تر – فا. ] (مص م.) جایی را خلوت کردن و مانع ورود دیگران شدن.

اسکرول به بالا