قرمدنگ

(قُ رُ دَ) (عا.)
۱- دیوث، بی غیرت.
۲- احمق.

اسکرول به بالا