قرمساق

(قُ رُ) [ تر. ] (ص.) دیوث، بی ناموس.

اسکرول به بالا