قرن

(قِ رَ) [ ع. ] (ص. اِ.)
۱- نظیر، مانند.
۲- هم دست و حریف در شجاعت و کشتی و جز آن.

اسکرول به بالا