قره العین

(قُ رَّ هُ لْ عَ یْ) [ ع. ] (اِ.)۱ – آنچه مایه روشنی چشم شود.
۲- مجازاً، فرزند.

اسکرول به بالا