قریب

(قَ) [ ع. ] (ص. اِ.)
۱- نزدیک.
۲- خویشاوند.

اسکرول به بالا