قریع

(قَ) [ ع. ] (ص. اِ.) سرور قوم، مهتر.

اسکرول به بالا