قزمیت

(قُ زْ) (ص.) (عا.) زهوار در رفته، درب و داغون، فاقد کارآیی.

اسکرول به بالا