قسام

(ق سّ) [ ع. ] (ص.)
۱- قسمت کننده، بخش کننده.
۲- سوگند بسیار خورنده.

اسکرول به بالا