قسر

(ق س) (ص.) کسی که در قمار نه باخته و نه برده باشد.

اسکرول به بالا