قسر

(قَ) [ ع. ] (مص م.)به زور به کار واداشتن.

اسکرول به بالا