قسطی

(قِ) [ ع – فا. ] (ص نسب.) منسوب به قسط، چیزی که پول خرید آن به صورت قسط پرداخت می‌شود، تقسیط.

اسکرول به بالا