قسیس

(قِ سُِ) [ معر. ] (ص.) کشیش، مهتر ترسایان.

اسکرول به بالا