قشری

(~.) [ ع. ] (ص نسب.)سطحی، ظاهری.

اسکرول به بالا