قشون

(قُ) [ تر. ] (اِ.) سپاه، لشگر.

اسکرول به بالا