قصار

(قَ صّ) [ ع. ] (ص.) گازر، رخت شوی.

اسکرول به بالا